Algemene voorwaarden

Op 5 oktober 2020 paste License2Publish haar algemene voorwaarden aan conform art. 6.2.

Artikel 1. Reproductierechten

1.1. Enkel het naleven van de reproductievoorwaarden en de voorafgaandelijke betaling van de reproductierechten staan de gebruiker toe over te gaan tot de reproductie van krantenartikels.

1.2. De door License2Publish verleende toestemming geldt enkel voor het type reproductie zoals gespecificeerd in de gebruikersovereenkomst en bijgevolg enkel voor de reproducties waarvoor de verschuldigde rechten werden betaald. Elke andere reproductie is onderworpen aan de een voorafgaande toestemming van License2Publish en aan een betaling van de daarvoor verschuldigde rechten.

1.3. Elke reproductie moet gepaard gaan met de vermelding van de bron (titel van de krant/website en verschijningsdatum) en de toestemming van de uitgever voor de reproductie: “ dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be".

1.4. De inhoud van krantenartikels kan in geen geval worden gewijzigd, verplaatst of verwijderd.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1. License2Publish kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de reproducties die gebruikers maken van krantenartikels en voor dewelke de leden uitgevers van License2Publish niet over de rechten beschikken. De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem gemaakte niet-toegestane reproducties.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1. De betaling zal plaatsvinden na ontvangst van de factuur die betrekking heeft op de contractuele periode. De factuur wordt opgesteld in Euro en het BTW tarief van 6% is van toepassing.

3.2. De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

3.3. License2Publish heeft in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, recht op een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag te vermeerderen met administratiekosten en contractuele verwijlintresten ten belope van 12% per jaar en dit onder voorbehoud van het recht voor License2Publish het werkelijk bedrag van de schade te vorderen.

3.4. De gebruiker verbindt zich er toe in geval van gewijzigd hergebruik uiterlijk een maand vóór het einde van het contractjaar License2Publish te verwittigen van de wijziging op basis waarvan een aanpassing aan de licentieovereenkomst kan opgemaakt worden. Indien de gebruiker License2Publish niet op de hoogte brengt van enige wijziging, wordt verondersteld dat het hergebruik ongewijzigd blijft.

De factuur zal dan ook een leesbare vermelding bevatten dat de aanvaarding van de factuur een verklaring inhoudt dat de gebruiker het opgegeven hergebruik bevestigt. Deze vermelding bepaalt eveneens dat indien het hergebruik vermeld op de factuur niet overeenstemt met het huidige hergebruik, de gebruiker License2Publish hiervan dient op de hoogte te brengen volgens artikel 3.4. van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4. Duurtijd van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst treedt in werking op de vermelde startdatum en wordt afgesloten voor een termijn van 1 jaar. De overeenkomst zal automatisch worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst opzegt bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot tenminste 2 maanden voor de einddatum van de overeenkomst.

4.2. License2Publish mag de huidige overeenkomst onmiddellijk ontbinden indien de gebruiker één van de bepalingen van de gebruikersovereenkomst miskent of door haar tussenkomst de schending ervan heeft mogelijk gemaakt of bevordert.

 Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

5.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. De verwerking van persoonsgegevens staat beschreven in het privacy- en cookiebeleid van License2Publish. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. U kan het privacy-en cookiebeleid steeds raadplegen op https://www.license2publish.be/privacybeleid. U kan ook steeds een kopie opvragen via info@license2publish.be of per post (Kantersteen 47, 1000 Brussel).

5.2. U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons privacy- en cookiebeleid. U heeft tevens een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen beschreven in ons privacy-en cookiebeleid. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, volstaat het om een e-mail te sturen naar info@license2publish.be, vergezeld met een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6. Diverse bepalingen

6.1. De overeenkomst ontslaat de gebruiker niet van zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de auteurswet, zoals onder meer het betalen van vergoedingen verschuldigd voor wettelijke licenties.

6.2.License2Publish is gerechtigd de algemene voorwaarden en/of tarieven op elk moment te wijzigen door middel van een voorafgaande kennisgeving van de nieuwe algemene voorwaarden en/of tarieven op de website www.license2publish.be. De gewijzigde algemene voorwaarden en/of tarieven treden in werking dertig (30) dagen na de wijziging behoudens in het geval van beëindiging door de gebruiker.

6.3. Indien een van de clausules van deze overeenkomst nietig zou worden bevonden, blijft de overeenkomst voor het overige haar geldigheid behouden.

6.4. De contractuele relatie tussen License2Publish en de gebruiker wordt enkel geregeld door deze overeenkomst.

6.5. Elk probleem met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

6.6. Enkel het Belgisch recht is op de overeenkomst van toepassing.