Klachtenformulier

Als u een klacht heeft over de werking  van License2Publish, dan kan u die op twee manier indienen:

  • Ofwel met een brief naar de bedrijfszetel van License2Publish (Kantersteen 47, 1000 Brussel)

U richt uw klacht tot de  directeur van License2Publish, Peter Blomme.

 

License2Publish behandelt mondelinge klachten enkel wanneer de klacht nadien per brief of per mail wordt bevestigd. License2Publish antwoordt niet op anonieme klachten.

U kan zowel wanneer u recht heeft op een vergoeding als wanneer u een gebruiker van krantenartikels bent een klacht indienen bij License2Publish.

Bent u een rechtspersoon, dan moet de klacht worden ondertekend door iemand die u geldig kan vertegenwoordigen. Het is in dit geval ook handig om een contactpersoon of een dossierbeheerder te vermelden.
Uw klacht moet verder uw identiteit, uw adres, uw telefoonnummer/mailadres en uw persoons- of bedrijfsgegevens (zoals de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het BTW-nummer) bevatten.
Omschrijf nauwkeurig uw klacht en de onderliggende feiten. Liefst voegt u bij uw klacht meteen alle nuttige stukken. License2Publish kan u wel steeds aanvullende inlichtingen of stukken vragen. Ze doet dat enkel als het nodig is om de klacht te onderzoeken. Indien u dat wil of indien License2Publish dit nuttig vindt, kan u ook worden gehoord.
License2Publish garandeert u dat uw klacht snel, efficiënt en correct wordt behandeld. License2Publish zal u namenlijk binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen. License2Publish deelt u in die bevestiging mee tegen wanneer u een antwoord op uw klacht zal ontvangen. License2Publish antwoordt in de regel binnen de maand na het indienen van de klacht. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan die antwoordtermijn verlengd worden met maximaal één maand. License2publish geeft in dat geval aan waarom de termijn is verlengd. License2Publish beantwoordt uw klacht via hetzelfde communicatiemiddel als dat waarmee u de klacht heeft ingediend.
License2Publish streeft ernaar om uw klacht zo objectief en klantgericht mogelijk te beantwoorden. Dat betekent niet dat License2Publish uw klacht steeds gegrond moet verklaren, maar wel dat License2Publish ze correct behandelt. Als License2Publish uw klacht (of delen daarvan) afwijst, motiveert ze waarom ze dat doet.
Indien u zich niet kan vinden in het antwoord van License2Publish, staat het u vrij uw klacht voor te leggen aan de Controledienst.
Ter informatie vindt u hieronder de tekst van artikel XI.258 van het Wetboek van Economisch Recht:
 
Artikel XI.258 WER
 
§ 1. De houders van rechten en de gebruikers van beschermde werken en prestaties hebben het recht om rechtstreeks bij de beheersvennootschappen een klacht in te dienen tegen individuele handelingen van beheer van auteursrechten en naburige rechten.
 
§ 2. Om het in paragraaf 1 bedoelde recht te garanderen stellen de vennootschappen voor het beheer van de rechten de houders van rechten en de gebruikers van beschermde werken en prestaties efficiënte en snelle procedures ter beschikking voor het behandelen van de klachten.
 
§ 3. De beheersvennootschap reageert zo snel mogelijk op de klacht en uiterlijk binnen een maand na de dag waarop de klacht werd ingediend; ze doet al het mogelijke om duidelijke, terzake doende en voldoeninggevende antwoorden te bieden. Omwille van gemotiveerde uitzonderlijke redenen kan de termijn voor het behandelen van de klacht worden verlengd met ten hoogste een maand. Het antwoord wordt schriftelijk of op een duurzame drager gegeven. Wanneer het antwoord van de beheersvennootschap luidt dat de eis volledig of gedeeltelijk ongegrond is, motiveert ze dit antwoord.