Heeft u een licentie nodig?

Indien u op een van bovenstaande vragen bevestigend antwoordt, heeft u een licentie nodig.

License2Publish heeft een breed aanbod aan licenties op maat van uw noden als particulier of onderneming. Met de juiste licentie heeft u de toelating om bepaalde artikels uit de publicaties van de Vlaamse krantenuitgevers te reproduceren en te verspreiden.

Hieronder vindt u ter informatie een meer gedetailleerd overzicht van wat kan en niet kan zonder licentie.

Wat kan zonder licentie

 • Krantenartikels raadplegen op papier of elektronisch indien je rechtmatig toegang hebt verkregen (bv.  door een krant te lezen op de website van de krantenuitgever of door gebruik te maken van Gopress).

 • Nieuwsfeiten zelf in eigen bewoordingen herschrijven met een eigen creatieve inbreng zonder zinnen of zinsneden van de krantenartikels over te nemen.

 • Deeplinken voor niet-commerciële doeleinden naar een krantenartikel op de website van een krantenuitgever op voorwaarde dat:

  • maximaal de titel en 150 karakters worden  gereproduceerd (geen foto’s!)

  • voor het linken duidelijk is naar welke website er wordt gelinkt, m.a.w. bronvermelding

  • de webpagina niet geopend wordt binnen een eigen pagina, maar rechtstreeks linkt naar de webpagina van de krantenuitgever, i.e. framing is verboden

  Links naar websites van de krantenuitgevers mogen niet geplaatst worden op websites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België. Links op een website waarvan de inhoud omwille van ideologische, filosofische redenen niet overeenstemt met het gedachtegoed van de Vlaamse krantenuitgevers wordt eveneens niet toelaatbaar geacht. De Vlaamse krantenuitgevers hebben in deze gevallen het recht om de onmiddellijke stopzetting te vragen.

     Ter illustratie: voorbeeld 1, voorbeeld 2.

 • Citeren uit een krantenartikel, maar alleen in het kader van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden op voorwaarde dat het citaat ingekaderd wordt in een eigen uiteenzetting, volgens de eerlijke beroepsgebruiken en dat de bron en de naam van de auteur worden vermeld. Je eigen werk moet bijgevolg overeind blijven als je het citaat zou weglaten. Persoverzichten die een opsomming vormen van citaten, kunnen bijgevolg niet zonder licentie.
 • Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van krantenartikels door een particulier of een organisatie voor zover het gaat om beperkt privé gebruik en voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie door de uitgever (wettelijke licentie reprografie).

 • Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of scannen van krantenartikels ter illustratie bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  Krantenartikels kunnen bijgevolg aangewend worden ter ondersteuning van de lessen (wettelijke licentie reprografie).

 • Scannen van een krantenartikel in familiekring. Het gescande krantenartikel mag niet verspreid of gestockeerd worden zonder toestemming (wettelijke licentie thuiskopie).

 • Opslaan van een krantenartikel op een usb-stick in familiekring (wettelijke licentie thuiskopie).

 • Ter illustratie bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek papieren en digitale reproducties (zowel van papieren bronwerken, dus scans, als van digitale werken) van krantenartikels maken en/of ze meedelen via een gesloten netwerk. Bronvermelding is noodzakelijk en ook hier mag geen afbreuk worden gedaan aan de normale exploitatie van de krant (digitale onderwijsuitzondering).

 • De reproductie door bibliotheken, musea en archiveren van krantenartikels ten behoeve van de bewaring van het culturele en wetenschappelijke patrimonium alsook de mededeling of beschikbaarstelling ter plaatse via speciale terminals in de gebouwen (consultatie in situ) en voor zover geen economisch of commercieel voordeel wordt nagestreefd.

 • De reproductie en de mededeling ten behoeve van mensen met een handicap voor zover het rechtstreeks met de handicap verband houdt, wegens de betrokken handicap noodzakelijk is en de reproductie of mededeling van niet-commerciële aard is. Ook hier mag geen afbreuk worden gedaan aan de normale exploitatie van de krant.

 • Krantenartikels embedden onder de voorwaarde dat de krantenartikels reeds openbaar werden gemaakt door de uitgevers, er geen nieuw publiek wordt bereikt en er voor het openbaar maken geen nieuwe techniek wordt gebruikt. De krantenartikels mogen dus niet gekopieerd worden en de inhoud moet op de website van de uitgevers blijven staan, downloaden en weer uploaden is niet toegestaan.

Wat kan niet zonder licentie

 • Krantenartikels wijzigen, noch op het vlak van de inhoud noch op het vlak van de lay-out.

 • Krantenartikels vertalen.

 • Krantenartikels samenvatten zonder eigen creatieve inbreng door de overname van zinnen of zinsneden.

 • Krantenartikels citeren waarbij de eigen tekst niet meer overeind blijft.

 • Krantenartikels framen in de eigen website waardoor een elders op het internet gepubliceerd krantenartikel geïncorporeerd wordt in de eigen website.

 • Krantenartikels printen.
 • Krantenartikels kopiëren voor promotioneel gebruik.

 • Krantenartikels scannen met het oog op de verspreiding ervan via e-mail, gesloten netwerken (intranet/extranet) of een publieke website.

 • Krantenartikels verspreiden via e-mail.

 • Krantenartikels verspreiden via gesloten netwerken (intranet/extranet).

 • Krantenartikels verspreiden via een publieke website.

 • Krantenartikels stockeren in een databank.

 • Aan web licensing doen door op systematische wijze links ter beschikking stellen, al dan niet met inbegrip van een terbeschikkingstelling aan het publiek (via het internet)