1. Wat is License2Publish?

License2Publish is de beheersvennootschap van de Vlaamse krantenuitgevers die licenties verleent aan ondernemingen en particulieren die krantenartikels van de Vlaamse krantenuitgevers wensen te reproduceren en op die manier krantenartikels hergebruiken.

2. Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Om in orde te zijn, geeft u het door u gemaakte hergebruik van krantenartikels aan via de online toepassing “Vraag een licentie aan” of downloadt u het aangifteformulier hier  of hier indien u een Public Relations onderneming bent en bezorgt u het ons per post op per e-mail aan info@license2publish.be.

3. Wat wordt er bedoeld met « krantenartikels »?

Krantenartikels zijn alle onderdelen van een papieren en online krant, met name artikels, foto’s, grafieken, logo’s van de krant, etc.

4. Wat wordt er bedoeld met “hergebruik van krantenartikels”?

Het hergebruik van krantenartikels is elk hergebruik van krantenartikels dat een voorafgaandelijke licentie behoeft van License2Publish. Het bedoelde hergebruik is o.a. het maken van een intern persoverzicht op een elektronische drager, de elektronische reproductie (of via scanning) met het oog op de uitbouw van een databank of met het oog op de verspreiding via internet, intranet, extranet, het gebruik van krantenartikels in documenten die extern verdeeld worden, de reproductie in een newsletter, een ondernemingskrant, een e-mail, etc.

Het fotokopiëren van krantenartikels voor privégebruik of intern in een onderneming ten behoeve van het eigen personeel of agenten waarbij aan Reprobel reprografierechten worden betaald, vallen niet onder het toepassingsgebied.

5. Wat wordt er bedoeld met « scannen»?

Het scannen van een krantenartikel is het maken van een digitale kopie van een papieren document. Het hergebruik “scannen van krantenartikels” zoals opgenomen in de (online) aangifte en in de tarieven dekt enkel het digitaliseren van documenten door de persoon die de verklaring invult of een licentie wenst af te sluiten. Indien deze persoon reeds over krantenartikels in digitaal formaat beschikt omdat hij/zij ofwel geabonneerd is op de PDF-versie van de kranten ofwel hij/zij toegang heeft tot een platform ter beschikking gesteld door een leverancier (bv. PressBanking, Mediargus, Gopress, Auxipress, AMMCO, Geopress), dient deze persoon het scannen van krantenartikels niet aan te geven, noch een licentie hiervoor af te sluiten. De gebruiker dient dan enkel op het aangifteformulier aan te geven en een licentie af te sluiten voor het hergebruik dat hij/zij van deze gescande krantenartikels maakt.

6. Wat wordt er bedoeld met « Intranet/Extranet »?

Een intranet is een lokaal en privaat netwerk (in ieder geval afgesloten of beveiligd). Het is een ruimte (platform, server, …) die toegankelijk wordt gemaakt aan een beperkt aantal personen (bv. via een paswoord).

Een extranet is een gedelokaliseerd en privaat netwerk. Het is een ruimte (platform, server,…) die extra muros toegankelijk wordt gemaakt aan een beperkt aantal personen (bv. via een paswoord).

7. Ik verspreid persartikelen enkel intern in de onderneming. Dien ik hiervoor een licentie af te sluiten?

Ja.

Het verspreiden van krantenartikels op een elektronische drager (e-mail, intranet/extranet, internet) uitsluitend intern ontslaat de gebruikers niet van het vragen van een voorafgaandelijke licentie aan de rechthebbenden en in voorkomend geval de verschuldigde rechten te betalen.

De notie “intern gebruik” is enkel relevant in het kader van de wettelijke licentie, met name in het geval van het fotokopiëren van beschermde werken. In deze hypothese dient de gebruiker geen voorafgaandelijke toestemming te vragen maar dient hij/zij verplicht deze reproducties te verklaren aan Reprobel en de overeenkomstige vergoeding te betalen.

8. Ik betaal reeds een vergoeding aan Reprobel. Wat dekt dit? Dien ik toch nog een licentie af te sluiten voor het verspreiden van artikelen via e-mail, het verspreiden van een digitaal persoverzicht,…?

Ja.

De Reprobel-licentie dekt enkel de papieren fotokopieën van beschermde werken (waaronder kranten) die intern worden verspreid.

Bijgevolg dient elke digitale reproductie (vesturen van artikels per e-mail, het verspreiden van artikels via een website, intranet/extranet,…) het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke licentie van de rechthebbenden, en in voorkomend geval, van een betaling van de verschuldigde vergoeding.

9. Ik reproduceer op mijn website enkel fragmenten van artikels zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Neen.

Behoudens in welgedefinieerde gevallen zoals de exceptie van het citaatrecht, verbiedt de auteurswet dit. De wetgever laat het citeren toe onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De omvang van het citaat dient binnen de perken te blijven van de eerlijke beroepsgebruiken

  • Citeren voor welbepaalde doeleinden (kritiek, polemiek, onderwijs, wetenschappelijk onderziek en recensie)

  • Het citaat moet inkaderen in een eigen uiteenzetting, m.a.w. de eigen uiteenzetting moet overeind blijven als je het citaat weglaat

  • Correcte bronvermelding (titel publicatie + verschijningsdatum)

10. Ik reproduceer om mijn website enkel deeplinks die verwijzen naar de site van de krant zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Ja.

De Vlaamse krantenuitgevers – leden van License2Publish - laten deeplinken voor niet-commerciële doeleinden naar een krantenartikel op de website van een krantenuitgever toe op voorwaarde dat:

  • maximaal de titel en 150 karakters worden  gereproduceerd (geen foto’s!)
  • voor het linken duidelijk is naar welke website er wordt gelinkt, m.a.w. bronvermelding
  • de webpagina niet geopend wordt binnen een eigen pagina, maar rechtstreeks linkt naar de webpagina van de krantenuitgever, i.e. framing is verboden

Links naar websites van de krantenuitgevers mogen niet geplaatst worden op websites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België. Links op een website waarvan de inhoud omwille van ideologische, filosofische redenen niet overeenstemt met het gedachtegoed van de Vlaamse krantenuitgevers wordt eveneens niet toelaatbaar geacht. De Vlaamse krantenuitgevers hebben in deze gevallen het recht de onmiddellijke stopzetting te vragen.

11. Ik reproduceer op mijn website enkel deeplinks die verwijzen naar een PDF op mijn website (een nieuwe pagina opent zich) zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Neen.

De reproductie van krantenartikels op een website vereist een voorafgaande licentie van de rechthebbenden. Het reproduceren van deze artikels in een nieuw venster komt niet overeen met de door de uitgevers vastgelegde voorwaarden inzake het verwijzen naar hun krantenartikels door middel van een link.

12. Ik bewaar krantenartikels op een papieren drager in mijn klassement.

Dit type van hergebruik van krantenartikels vereist geen voorafgaande licentie van de rechthebbenden.

13. Ik bewaar krantenartikels op een elektronische drager voor archiveringsdoeleinden.

Het op een georganiseerde wijze digitaal bewaren van krantenartikels zodat een aan de uitgevers parallelle databank wordt uitgebouwd (d.w.z. elke vorm van bewaring van krantenartikels die op een algemene wijze het opzoeken van een artikel in de archieven van de uitgevers vervangt), vereist een voorafgaandelijke licentie.

14. Ik heb een abonnement bij Auxipress, AMMCO of Geopress. Dekken de rechten die ik bij hen betaal, het hergebruik van de krantenartikels?

Neen, dit dekt enkel het hergebruik dat door de knipseldiensten zelf wordt gemaakt van de krantenartikels.

15. Ik ga mij abonnement bij Auxipress, AMMCO, Geopress opzeggen zodat ik geen aangifte meer dien te doen noch rechten dien te betalen.

Dit heeft geen enkele zin. De invorderbaarheid van de verschuldigde rechten hangt niet af van de bron van de hergebruikte krantenartikels.

16. Ik reproduceer volledige krantenpagina’s in hun integraliteit en niet enkel het artikel dat mij interesseert. Dien ik een licentie af te sluiten voor alle artikelen op die pagina’s?

Ja en u dient ook de verschuldigde vergoeding te betalen voor elk van deze artikelen.

17. Ik heb een licentie bij Mediargus of PressBanking. Wat dien ik te doen?

Indien u naast een abonnement voor de raadpleging van krantenartikels eveneens een licentie voor reproductierechten heeft afgesloten bij Mediargus of PressBanking, dient u voor de hergebruiken gedekt door deze licentie geen nieuwe licentie af te sluiten bij License2Publish.

18. Ik heb een abonnement op een krant in PDF-formaat. Ik mag bijgevolg de artikels vrij hergebruiken?

Neen.

Elke digitale reproductie (vesturen van artikels per e-mail, het verspreiden van artikels via een website, intranet/extranet,…) dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke licentie van de rechthebbenden, en in voorkomend geval, van een betaling van de verschuldigde vergoeding.

19. Waar kan ik terecht met problemen bij het online aanvragen van een licentie?

Als u problemen hebt met het online aanvragen van een licentie, kunt u een e-mail sturen naar info@license2publish.be.

20. Hoe meld ik best een adreswijziging, een facturatieadres etc?

Dit kan per e-mail naar info@license2publish.be.

21. Mijn onderneming heeft haar activiteiten stop gezet. Wat moet ik doen?

Meld het via e-mail (info@license2publish.be), bij voorkeur met een bewijs van officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.