1. Wat is License2Publish?

License2Publish is de beheersvennootschap van de Vlaamse krantenuitgevers die licenties verleent aan ondernemingen en particulieren die krantenartikels van de Vlaamse krantenuitgevers wensen te reproduceren en op die manier krantenartikels hergebruiken.

2. Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Om in orde te zijn, geeft u het door u gemaakte hergebruik van krantenartikels aan via de online toepassing “Vraag een licentie aan” of downloadt u het aangifteformulier hier  of hier indien u een Public Relations onderneming bent en bezorgt u het ons per post op per e-mail aan info@license2publish.be.

3. Wat wordt er bedoeld met « krantenartikels »?

Krantenartikels zijn alle onderdelen van een papieren en online krant, met name artikels, foto’s, grafieken, logo’s van de krant, etc.

4. Wat wordt er bedoeld met “hergebruik van krantenartikels”?

Het hergebruik van krantenartikels is elk hergebruik van krantenartikels dat een voorafgaandelijke licentie behoeft van License2Publish. Het bedoelde hergebruik is o.a. het maken van een intern persoverzicht op een elektronische drager, de elektronische reproductie (of via scanning) met het oog op de uitbouw van een databank of met het oog op de verspreiding via internet, intranet, extranet, het gebruik van krantenartikels in documenten die extern verdeeld worden, de reproductie in een newsletter, een ondernemingskrant, een e-mail, etc.

Het fotokopiëren van krantenartikels voor privégebruik of intern in een onderneming ten behoeve van het eigen personeel of agenten waarbij aan Reprobel reprografierechten worden betaald, vallen niet onder het toepassingsgebied.

5. Wat wordt er bedoeld met « scannen»?

Het scannen van een krantenartikel is het maken van een digitale kopie van een papieren document. Het hergebruik “scannen van krantenartikels” zoals opgenomen in de (online) aangifte en in de tarieven dekt enkel het digitaliseren van documenten door de persoon die de verklaring invult of een licentie wenst af te sluiten. Indien deze persoon reeds over krantenartikels in digitaal formaat beschikt omdat hij/zij ofwel geabonneerd is op de PDF-versie van de kranten ofwel hij/zij toegang heeft tot een platform ter beschikking gesteld door een leverancier (bv. Gopress, Auxipress, AMMCO, Geopress), dient deze persoon het scannen van krantenartikels niet aan te geven, noch een licentie hiervoor af te sluiten. De gebruiker dient dan enkel op het aangifteformulier aan te geven en een licentie af te sluiten voor het hergebruik dat hij/zij van deze gescande krantenartikels maakt.

6. Wat wordt er bedoeld met « intranet/extranet »?

Een intranet is een lokaal en privaat netwerk (in ieder geval afgesloten of beveiligd). Het is een ruimte (platform, server, …) die toegankelijk wordt gemaakt aan een beperkt aantal personen (bv. via een paswoord).

Een extranet is een gedelokaliseerd en privaat netwerk. Het is een ruimte (platform, server,…) die extra muros toegankelijk wordt gemaakt aan een beperkt aantal personen (bv. via een paswoord).

7. Ik verspreid persartikelen enkel intern in de onderneming. Dien ik hiervoor een licentie af te sluiten?

Ja.

Het verspreiden van krantenartikels op een elektronische drager (e-mail, intranet/extranet, internet) uitsluitend intern ontslaat de gebruikers niet van het vragen van een voorafgaandelijke licentie aan de rechthebbenden en in voorkomend geval de verschuldigde rechten te betalen.

De notie “intern gebruik” is enkel relevant in het kader van de wettelijke licentie, met name in het geval van het fotokopiëren van beschermde werken. In deze hypothese dient de gebruiker geen voorafgaandelijke toestemming te vragen maar dient hij/zij verplicht deze reproducties te verklaren aan Reprobel en de overeenkomstige vergoeding te betalen.

8. Ik betaal reeds een vergoeding aan Reprobel. Wat dekt dit? Dien ik toch nog een licentie af te sluiten voor het verspreiden van artikelen via e-mail, het verspreiden van een digitaal persoverzicht,…?

Ja.

De Reprobel-licentie dekt enkel de papieren fotokopieën van beschermde werken (waaronder kranten) die intern worden verspreid.

Bijgevolg dient elke digitale reproductie (versturen van artikels per e-mail, het verspreiden van artikels via een website, intranet/extranet,…) het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke licentie van de rechthebbenden, en in voorkomend geval, van een betaling van de verschuldigde vergoeding.

9. Ik reproduceer op mijn website enkel fragmenten van artikels zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Neen.

Behoudens in welgedefinieerde gevallen zoals de exceptie van het citaatrecht, verbiedt de auteurswet dit. De wetgever laat het citeren toe onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De omvang van het citaat dient binnen de perken te blijven van de eerlijke beroepsgebruiken

  • Citeren voor welbepaalde doeleinden (kritiek, polemiek, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en recensie)

  • Het citaat moet inkaderen in een eigen uiteenzetting, m.a.w. de eigen uiteenzetting moet overeind blijven als je het citaat weglaat

  • Correcte bronvermelding (titel publicatie + verschijningsdatum)

10. Ik reproduceer om mijn website enkel deeplinks die verwijzen naar de site van de krant zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Ja.

De Vlaamse krantenuitgevers – leden van License2Publish - laten deeplinken voor niet-commerciële doeleinden naar een krantenartikel op de website van een krantenuitgever toe op voorwaarde dat:

  • maximaal de titel en 150 karakters worden  gereproduceerd (geen foto’s!)
  • voor het linken duidelijk is naar welke website er wordt gelinkt, m.a.w. bronvermelding
  • de webpagina niet geopend wordt binnen een eigen pagina, maar rechtstreeks linkt naar de webpagina van de krantenuitgever, i.e. framing is verboden

Links naar websites van de krantenuitgevers mogen niet geplaatst worden op websites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België. Links op een website waarvan de inhoud omwille van ideologische, filosofische redenen niet overeenstemt met het gedachtegoed van de Vlaamse krantenuitgevers wordt eveneens niet toelaatbaar geacht. De Vlaamse krantenuitgevers hebben in deze gevallen het recht de onmiddellijke stopzetting te vragen.

11. Ik reproduceer op mijn website enkel deeplinks die verwijzen naar een PDF op mijn website (een nieuwe pagina opent zich) zonder hiervoor een licentie te hebben afgesloten. Kan dit?

Neen.

De reproductie van krantenartikels op een website vereist een voorafgaande licentie van de rechthebbenden. Het reproduceren van deze artikels in een nieuw venster komt niet overeen met de door de uitgevers vastgelegde voorwaarden inzake het verwijzen naar hun krantenartikels door middel van een link.

12. Ik bewaar krantenartikels op een papieren drager in mijn klassement.

Dit type van hergebruik van krantenartikels vereist geen voorafgaande licentie van de rechthebbenden.

13. Ik bewaar krantenartikels op een elektronische drager voor archiveringsdoeleinden.

Het op een georganiseerde wijze digitaal bewaren van krantenartikels zodat een aan de uitgevers parallelle databank wordt uitgebouwd (d.w.z. elke vorm van bewaring van krantenartikels die op een algemene wijze het opzoeken van een artikel in de archieven van de uitgevers vervangt), vereist een voorafgaandelijke licentie.

14. Ik heb een abonnement bij Auxipress, AMMCO of Geopress. Dekken de rechten die ik bij hen betaal, het hergebruik van de krantenartikels?

Neen, dit dekt enkel het hergebruik dat door de knipseldiensten zelf wordt gemaakt van de krantenartikels, maar indien u of uw onderneming de krantenartikels verder hergebruikt, dient hiervoor een licentieovereenkomst te worden afgesloten.

15. Ik ga mij abonnement bij Auxipress, AMMCO, Geopress opzeggen zodat ik geen aangifte meer dien te doen noch rechten dien te betalen.

Dit heeft geen enkele zin. De invorderbaarheid van de verschuldigde rechten hangt niet af van de bron van de hergebruikte krantenartikels.

16. Ik reproduceer volledige krantenpagina’s in hun integraliteit en niet enkel het artikel dat mij interesseert. Dien ik een licentie af te sluiten voor alle artikelen op die pagina’s?

Ja en u dient ook de verschuldigde vergoeding te betalen voor elk van deze artikelen.

17. Ik heb een licentie bij Gopress. Wat dien ik te doen?

Indien u naast een abonnement voor de raadpleging van krantenartikels eveneens een licentie voor reproductierechten heeft afgesloten bij Gopress dient u voor de hergebruiken gedekt door deze licentie geen nieuwe licentie af te sluiten bij License2Publish.

18. Ik heb een abonnement op een krant in PDF-formaat. Ik mag bijgevolg de artikels vrij hergebruiken?

Neen.

Elke digitale reproductie (vesturen van artikels per e-mail, het verspreiden van artikels via een website, intranet/extranet,…) dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke licentie van de rechthebbenden, en in voorkomend geval, van een betaling van de verschuldigde vergoeding.

19. Waar kan ik terecht met problemen bij het online aanvragen van een licentie?

Als u problemen hebt met het online aanvragen van een licentie, kunt u een e-mail sturen naar info@license2publish.be.

20. Hoe meld ik best een adreswijziging, een facturatieadres etc?

Dit kan per e-mail naar info@license2publish.be.

21. Mijn onderneming heeft haar activiteiten stop gezet. Wat moet ik doen?

Meld het via e-mail (info@license2publish.be), bij voorkeur met een bewijs van officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.

22. Gebeuren er controles op auteursrechtelijke inbreuken?

Ja.

Er gebeuren dagelijks controles waarbij in eerste instantie een waarschuwingsbrief wordt opgesteld en bij een aanhoudende inbreuk wordt een proces-verbaal en bijhorende minnelijke schikking opgesteld. 

De wettelijke basis hiervoor is art. 269 van het boek XI., ''intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht dat bepaalt dat het bewijs van een opvoering, uitvoering, reproductie of enige andere exploitatie, alsook het bewijs van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de inkomsten niet alleen door de processen-verbaal van de officieren of de agenten van de gerechtelijke politie kan worden geleverd, maar ook door de vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder of tot het tegendeel bewezen is van een door beheersvennootschappen aangewezen persoon die erkend is door de minister en beëdigd is overeenkomstig artikel 572 van het Gerechtelijk Wetboek.

Wees dus erg voorzichtig met het hergebruik van krantenartikels en vraag altijd eerst raad aan License2Publish via e-mail: info@license2publish.be of het algemeen telefoonnummer 02 558 97 70

23. Wat is het verschil tussen het afsluiten van een éénmalige licentieovereenkomst en een hernieuwbare licentieovereenkomst?

Een éénmalige licentieovereenkomst eindigt automatisch na 1 jaar, waarna de krantenartikels niet meer mogen worden hergebruikt (indien er bijvoorbeeld krantenartikels op een website staan of via een intranet/extranet worden bewaard, dienen deze krantenartikels te worden verwijderd). Indien u de krantenartikels wil blijven hergebruiken na 1 jaar, dient u de éénmalige licentieovereenkomst te verlengen, anders pleegt u een auteursrechtelijke inbreuk.

Een hernieuwbare licentieovereenkomst is stilzwijgend hernieuwbaar tenzij één der partijen de overeenkomst opzegt tenminste 2 maanden voor de einddatum van de overeenkomst (zie artikel 4.1 algemene voorwaarden). Indien deze termijn is verstreken kan de factuur voor de daaropvolgende periode dus niet meer worden betwist. Indien het hergebruikt of het aantal krantenartikels is gewijzigd, dient u dit ook tijdig aan te geven (zie artikel 3.4 algemene voorwaarden) zodat wij de licentieovereenkomst voor de toekomst kunnen aanpassen.

24. Wat is het verschil tussen het afsluiten van een jaarlijkse licentieovereenkomst en de jaarlijkse verklaring van hergebruik die ik via de post toegestuurd krijg?

De jaarlijkse verklaring van hergebruik wordt gezamenlijk georganiseerd door de drie beheersvennootschappen Copiepresse, Repropress en License2Publish. Deze aangifte is bedoeld voor personen, instellingen of bedrijven die geen licentieovereenkomst hebben afgesloten maar toch persartikels hergebruiken. Normaal gezien dient er volgens de auteursrechtelijke wetgeving op voorhand toestemming te worden gevraagd in de vorm van een licentieovereenkomst. Om inbreukmakers toch nog de mogelijkheid te geven om zich achteraf alsnog in regel te stellen, kunnen zij een aangifteformulier invullen waarin ze het hergebruik van het jaar voordien meedelen. De beheersvennootschappen stellen op basis van deze verklaring een factuur op met een voorstel van licentieovereenkomst. De bedoeling is om deze licentieovereenkomst gehandtekend terug te bezorgen want zonder deze voorafgaande toestemming worden er opnieuw inbreuken gepleegd waarvoor een proces-verbaal en een minnelijke schikking kan worden opgesteld.

Om deze procedures te vermijden, gelieve altijd eerst een licentieovereenkomst af te sluiten alvorens persartikels te hergebruiken. Dit heeft als voordeel dat je geen proces-verbaal riskeert en je moet niet meer bijhouden hoeveel persartikels je het jaar voordien hebt hergebruikt.

25. Zijn er nog andere beheersvennootschappen die rechten innen voor persartikels?

In totaal zijn er in België drie beheersvennootschappen die rechten innen voor persartikels ten voordele van uitgevers:

License2Publish: beheersvennootschap voor Vlaamse krantenuitgevers,

Copiepresse: beheersvennootschap voor Franstalige en Duitstalige krantenuitgevers,

Repropress: beheersvennootschap voor de Belgische uitgevers van magazines en periodieke pers.

 

26. Aangezien een licentieovereenkomst wordt afgesloten voordat er krantenartikels mogen worden hergebruikt, hoe kan ik inschatten hoeveel krantenartikels ik zal hergebruiken?

Op basis van de door uw aangegeven schatting wordt inderdaad een licentieovereenkomst opgesteld. Voor het niet-occasioneel hergebruik wordt gewerkt met staffels. In het begin is dit niet altijd even evident om dit concreet in te schatten maar door het afsluiten van een licentieovereenkomst bent u automatisch gedekt voor een jaar en zal het hergebruik op het einde van dat jaar niet meer worden aangepast. Voor het daaropvolgende jaar kan dit aantal indien nodig worden aangepast in functie van het werkelijk aantal hergebruikte artikels. Zie hiervoor art. 3.4 van onze algemene voorwaarden.

Let op: indien u het hergebruik niet tijdig wijzigt of u bent vergeten de licentieovereenkomst op te zeggen conform art. 4.1 van onze algemene voorwaarden, wordt uw licentieovereenkomst stilzwijgend hernieuwd voor één jaar.

27. Krijg ik automatisch ook een PDF van de krantenartikels waarvoor ik een licentieovereenkomst heb afgesloten?

Neen.

License2Publish beheert de rechten van de Vlaamse krantenuitgevers maar beschikt niet over de juiste teksten en lay out. Indien u een PDF-versie wenst te bekomen, dient u dit aan de respectievelijke uitgeverij te vragen nadat u bij ons een licentieovereenkomst heeft afgesloten. Wij kunnen u wel helpen met de juiste contactpersoon mee te delen zodat uw vraag spoedig wordt behandeld.

 

28. Heb ik het recht om zowel de tekst van het artikel als de bijhorende foto te hergebruiken als ik een licentieovereenkomst heb afgesloten?

Neen.

License2Publish beheert enkel de tekst van de krantenartikels en kan alleen daarvoor een licentieovereenkomst afsluiten. Indien de bijhorende foto geen eigendom van u is, dient u hiervoor de bijkomende toestemming te vragen aan de respectievelijke fotograaf of het artikel hergebruiken zonder vermelding van de foto.

29. Ik heb mij laten interviewen voor een krantenartikel en zou nu graag dat artikel willen hergebruiken door het vb. op mijn website te plaatsen, is dit toegelaten?

Neen.

Enkel de maker of de auteur van een auteursrechtelijk werk beschikt over het reproductierecht. Derde personen die hun medewerking verlenen door bijvoorbeeld een interview af te leggen, wordt gezien als een zeer nuttige bijdrage aan dat werk, maar verleent hen geen rechten. 

De wettelijke basis hiervoor is artikel XI. 165 van boek XI., ''intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht dat bepaalt dat enkel de auteur, of in geval van overdracht de uitgever, het recht heeft om een werk te reproduceren of te laten reproduceren. Behalve de door de wetgever ingevoerde uitzonderingen (vb. het citaatrecht), is het auteursrecht een exclusief recht. Dit heeft tot gevolg wanneer iemand een auteursrechtelijk werk wenst te reproduceren, hiervoor voorafgaandelijke toestemming dient te worden gevraagd. 

30. Kan ik aan de uitgeverij toestemming vragen om een krantenartikel (kosteloos) te mogen hergebruiken?

Neen.

De Vlaamse krantenuitgevers hebben License2Publish gemandateerd om in hun naam toestemming te verlenen en licentieovereenkomsten af te sluiten. Gelieve dus niet de krantenuitgevers zelf te contacteren maar uw vraag rechtstreeks aan License2Publish te stellen.