Gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - RepropressLEES MEER

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen?

Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

Peter Blomme nieuwe directeur Vlaamse NieuwsmediaLEES MEER

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt haar nieuwe algemeen directeur, Peter Blomme (32 jaar).

Hij volgt in de functie Sandrien Mampaey op die vorig jaar een nieuwe wending gaf aan haar loopbaan.

Peter is jurist en behaalde ook een LL.M. aan de London School of Economics, waar hij zich specialiseerde in intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten. Intussen heeft Peter een ruime ervaring opgebouwd in het auteursrecht, en dit binnen gerenommeerde Brusselse advocatenkantoren. Gedurende meer dan acht jaar aan de Brusselse Balie, heeft Peter ervaring opgedaan in het kader van allerhande procedures, en stond hij vele cliënten bij door het verstrekken van adviezen en het opstellen van contracten. Daarnaast heeft Peter verschillende publicaties op zijn naam, waaronder een handboek over het Belgisch auteursrecht (Auteursrecht – Capita Selecta, Brussel, Intersentia, 2021, 505 p., geschreven met co-auteur J. Keustermans), en heeft hij meerdere seminaries gegeven.

Gelet op zijn achtergrond en zijn grote interesse in de mediasector in het algemeen en auteursrechten in het bijzonder, is hij dan ook de geknipte persoon om onze associatie te begeleiden in deze boeiende tijden van digitale innovatie steunend op betrouwbare journalistiek en de erkenning van de belangrijke rol voor persuitgevers in het (digitale) medialandschap“, aldus de raad van bestuur van Vlaamse Nieuwsmedia. 

Vlaamse Nieuwsmedia is de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers DPG Media, Mediahuis en Mediafin. Vlaamse Nieuwsmedia wil de toekomst van de Vlaamse nieuwsbedrijven faciliteren door aan haar leden diensten te verstrekken die de bevordering van hun economische, commerciële en financiële belangen beogen.Vlaamse Nieuwsmedia promoot de Vlaamse nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector met een bijzondere culturele en economische waarde. De associatie richt zich in eerste instantie op de lezersmarkt.

Peter Blomme

peter.blomme@vlaamsenieuwsmedia.be

T +32 2 558 97 74

Persbericht Auvibel: Nieuwe tarieven voor de privékopie, evenwichtig en aangepast aan de technologische realiteitLEES MEER

Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, en Auvibel, de Belgische collectieve beheersvennootschap die de privékopievergoeding in België int en verdeelt, verheugen zich over de goedkeuring van een nieuw Koninklijk Besluit over de privékopie, dat rekening houdt met de belangen van de verschillende categorieën rechthebbenden uit de Belgische creatieve sector en met de snelle evolutie van de technologiesector.

Het KB over de nieuwe privékopietarieven zou, na advies van de Raad van State, binnenkort in het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, en het nieuwe systeem zou dan in de eerste maanden van 2022 in werking treden. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een eenvoudig, forfaitair en transparant tariefsysteem, waarbij besloten is slechts één enkel tarief per type apparaat of drager te hanteren en waarbij een breder scala van producten wordt onderworpen aan de bijdrage.

Dit nieuwe akkoord houdt enerzijds rekening met de belangen van de rechthebbenden in de Belgische creatieve sector en anderzijds met de snelle evolutie van de technologiesector. Er wordt ook rekening gehouden met de verkoopprijs van de betrokken apparaten en dragers, om erover te waken dat de nieuwe tarieven een redelijk deel van die verkoopprijs vertegenwoordigen”, geven Agoria en Auvibel tevreden aan.

Concreet worden de bijdragen uitgebreid tot de consumentencomputers, consumentenprinters (stand alone en/of multifunctioneel), en e-readers.

Op het vlak van tarifering, zijn er nieuwe forfaitaire tarieven vastgelegd voor smartphones, tablets, Set Top boxen, consumentencomputers, salontoestellen met geïntegreerde harde schijf zoals een HiFi-keten, DVD recorder enz., consumentenprinters, MP3-/MP4-spelers, e-readers, externe harde schijven, USB-sleutels en geheugenkaarten, DVD’s en CD’s. U kunt de voorlopige lijst met nieuwe tarieven raadplegen op de website van Auvibel.

De privékopie is een uitzondering op het auteursrecht, die wettelijk is vastgelegd via een Europese richtlijn en Belgische wetgeving. Deze uitzondering staat het strikt privékopiëren door consumenten van auteursrechtelijk beschermde werken toe zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. In ruil daarvoor is er een vergoeding verschuldigd door de consumenten als “billijke compensatie” voor de rechthebbenden, en dit, in de vorm van bijdragen die worden geïnd op de verschillende apparaten en dragers die het maken van privékopieën toelaten.

De nieuwe tarieven zijn het resultaat van een lang proces van uitwisseling en samenwerking tussen Agoria, Auvibel en de andere betrokken partijen, over de meest transparante en evenwichtige manier om de inning van deze bijdragen te spreiden, rekening houdend met onder meer de betaalbaarheid voor de consument, de verkoopprijs van de relevante apparaten en dragers, de administratieve vereenvoudiging van het bestaande systeem, het Belgisch juridische kader en gelijkaardige systemen in andere Europese landen. “We zijn tevreden over dit nieuwe Koninklijk Besluit, dat tot stand is gekomen dankzij een constructieve samenwerking van alle betrokken partijen (rechthebbenden, technologiesector, consumenten en overheid). Agoria en Auvibel handelden in dit dossier binnen het door de federale regering uitgetekende kader“, besluiten Agoria en Auvibel.

Het overzicht van de nieuwe tarieven en onderworpen goederen vindt u hier: https://www.auvibel.be/nl/vergoeding/tarieven-van-de-onderworpen-goederen/

Kopieerwinkels in regel met auteursrecht krijgen nieuw labelLEES MEER

Reprobel geeft vanaf heden een label aan copyshops die volledig in regel zijn met het auteursrecht. Hiermee wil de beheersvennootschap de kopieerwinkels belonen die jaarlijks hun aangifte indienen en de auteursrechtenvergoeding betalen, aangezien in nog te veel copyshops beschermde werken zoals krantenartikelen en studieboeken worden gekopieerd zonder dat de auteur hiervoor een bijdrage ontvangt.

Met deze actie wil Reprobel de sector enerzijds responsabiliseren en informeren en anderzijds bewustmaken over auteursrechten en de bijhorende wettelijke verplichtingen. Naar schatting vervult amper de helft van kopieerwinkels de verplichting tot aangifte bij Reprobel. Deze actie zal copyshops in herinnering brengen waarom Reprobel een vergoeding vraagt en hoe belangrijk een gelijk speelveld is om eerlijke concurrentie in de sector te waarborgen. Diegenen die nog niet in regel zijn, kunnen via een eenvoudige regularisatiecampagne ingaan op een contractvoorstel van Reprobel met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

Het allereerste label werd toegekend aan Topcopy te Gent. Reprobel zal contact opnemen met andere kopieerwinkels die rekening houden met de auteursrechten en hen een sticker bezorgen.

Youtube niet aansprakelijk voor illegaal geüploade contentLEES MEER

Het Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken of onlineplatformen al dan niet een mededeling aan het publiek verrichten wanneer hun gebruikers illegaal, zonder toestemming, auteursrechtelijke beschermde content plaatsen. Zij doet dit naar aanleiding van de prejudiciële vragen gesteld door het Duitse Bundesgerichtshof in de zaken C-682/18, Peterson v. Youtube, en C-683/18, Elsevier v. Cyando.

In beide zaken, die aanhangig werden gemaakt voor de Duitse rechtbank, zouden verschillende auteursrechtelijk beschermde werken op de platformen geplaatst zijn zonder toestemming van de rechthebbenden. Het Bundesgerichtshof heeft vervolgens enkele prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld omtrent de aansprakelijkheid van onlineplatformen inzake deze illegaal geüploade content. Het is echter wel op te merken dat er nog geen rekening gehouden werd met de Auteursrichtlijn 2019/790 en in het bijzonder artikel 17 van deze richtlijn aangezien deze pas nadien in werking is getreden.

Het Hof van Justitie is van oordeel dat onlineplatformen zelf geen mededeling aan het publiek verrichten voor content die hun gebruikers zelf illegaal online plaatsen, tenzij het platform daarnaast bijdraagt om het publiek toegang tot die content te verlenen. Dit is het geval wanneer een onlineplatform weet dat beschermde content op onwettige wijze beschikbaar is op hun platform en dit niet onmiddellijk verwijdert of blokkeert, of wanneer het platform dit had moeten weten en hiertegen geen concrete maatregelen heeft getroffen om de inbreuken tegen te gaan, of wanneer het platform deelneemt aan de selectie van beschermde content die aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, eventueel hulpmiddelen aanbiedt om deze content te delen of het delen ervan stimuleert.

Het Hof stelt daarnaast ook dat platformen in aanmerking komen voor de vrijstelling van aansprakelijkheid volgens artikel 14 van de Europese richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel, op voorwaarde dat ze geen actieve rol spelen en dusdanig geen kennis of controle hebben over de content die geüpload wordt op hun platform. Zij komen niet in aanmerking voor de vrijstelling wanneer het platform kennis heeft van de concrete onwettige handelingen van zijn gebruikers inzake de geüploade beschermde content op zijn platform.

Tot slot heeft het Hof van Justitie de voorwaarden, krachtens richtlijn 2001/29, gespecifieerd waardoor rechthebbenden een verbod kunnen opleggen aan een onlineplatform. De richtlijn neemt het recht van de rechthebbende niet weg om via nationale wetgeving een verbod t.a.v. het platform waarop gebruiker de inbreuk pleegde, te verkrijgen, indien de inbreuk gemeld werd voor de start van de gerechtelijke procedure en het platform de content niet heeft verwijderd of ontoegankelijk heeft gemaakt. De nationale wetgever moet erop waken dat de stopzetting of het verwijderen van de inbreuk niet zodanig lang heeft geduurd dat de rechthebbende onevenredige schade lijdt.