License2Publish past algemene voorwaarden aanLEES MEER

Vanwege de verplaatsing van de maatschappelijke zetel op 5 oktober 2020 heeft License2Publish haar algemene voorwaarden aangepast. U kan deze raadplegen via https://www.license2publish.be/algemene-voorwaarden

Gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - RepropressLEES MEER

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen?

Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

Het Hof van Justitie & YouTubeLEES MEER

YouTube en Google hoeven geen e-mail- en IP-adressen te verstrekken

Het Duitse film productie- en distributiebedrijf Constantin Film Verleih heeft ongelijk gekregen voor het Europees Hof van Justitie. Het productiehuis eiste van YouTube en Google de persoonlijke gegevens van enkele van hun gebruikers nadat zij zonder toestemming hun films online geüpload hadden. Constantin Film wenste de namen en adressen van deze personen te verkrijgen, alsook hun e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen, het exacte moment waarop de bestanden werden geüpload en het IP-adres waarmee ze het laatst toegang kregen met hun Google-account tot YouTube.

Hoewel het verzoek van Constantin Film in eerste aanleg afgewezen werd, werd het in hoger beroep gedeeltelijk ingewilligd en werd YouTube verplicht de e-mailadressen te verstrekken. Het productiehuis wou echter nog steeds de telefoonnummers en de IP-adressen van de betrokken gebruikers. Het Duitse Bundesgerichtshof stelde het Europees Hof van Justitie dan ook de vraag of het woord “adressen” zoals vermeld in artikel 8, lid 2, onder a) van de Europese richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres omvat.

Het Hof van Justitie is van oordeel dat het begrip “adres” enkel het postadres omvat, namelijk de woon- of verblijfplaats, en dat het e-mailadres, telefoonnummer en het IP-adres hier niet onder vallen (Constantin Film Verleih v YouTube LLC en Google Inc , C-264/19). De Europese richtlijn voorziet wel de mogelijkheid voor lidstaten om hierover zelf een regelgeving te voorzien zodat dergelijke gegevens wel verplicht verstrekt moeten worden in een gerechtelijke procedure. YouTube en Google kunnen dus enkel verplicht worden het postadres van hun gebruikers te verstrekken, maar niet het e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres.

Aansprakelijkheid YouTube

Er loopt momenteel een zaak bij het Hof van Justitie met de vraag of een videoplatform zoals YouTube kan beschouwd worden als inbreukmaker aangezien er illegale video’s op hun platform gepost worden en daardoor aansprakelijk kan gesteld worden (C-682/18 en C-683/18). Een platform geniet van een vrijstelling van aansprakelijkheid volgens artikel 14 van de Europese richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel. In deze zaak stelt men echter dat YouTube zodanige handelingen verricht dat ze gekwalificeerd worden als “mededelingen aan het publiek”, waardoor ze niet onder deze vrijstelling zouden vallen. YouTube verwerft reclame-inkomsten van de illegale video, de gebruiker verkrijgt via de gebruiksvoorwaarden een wereldwijde, niet-exclusieve en kosteloze licentie en YouTube stelt hulpmiddelen ter beschikking waarbij rechthebbenden inbreukmakende video’s kunnen blokkeren.  

Hoewel er nog geen uitspraak is in deze zaak, is het advies van de advocaat-generaal duidelijk. Volgens hem kunnen de handelingen van YouTube niet beschouwd worden als “mededelingen aan het publiek”, waardoor het videoplatform niet rechtstreeks aansprakelijk kan gesteld worden. De advocaat-generaal beschouwt platformen als tussenpersonen en ziet hun rol als het verstrekken van fysieke middelen, namelijk het ter beschikking stellen van het platform. Platformen kunnen wel subsidiair aansprakelijk gesteld worden door de burgerlijke aansprakelijkheidsregels van de lidstaten zelf.

Hoewel het dus afwachten is naar de uitspraak in deze zaak, moet wel vermeld worden dat de Europese richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt hierop nog niet van toepassing is. Artikel 17 van deze richtlijn focust zich namelijk op de aansprakelijkheid van online diensten. Deze richtlijn moet door de lidstaten omgezet worden uiterlijk 7 juni 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - RepropressLEES MEER

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen?

Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

License2Publish past algemene voorwaarden aanLEES MEER

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving op 25 mei 2018 heeft License2Publish haar algemene voorwaarden aangepast. U kan deze raadplegen via https://www.license2publish.be/algemene-voorwaarden